Удължава се срока за набиране на кандидати за съдебни заседатели до 26.02.2020г.

О Б Я В Л Е Н И Е
Общински съвет – Божурище, на основание чл.68 от Закона за съдебната власт открива процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Сливница,

за мандат 2020– 2024 г.

Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани;
2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
3. Да имат настоящ адрес в община Божурище;
4. Да имат завършено най-малко средно образование;
5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
6. Да не страдат от психически заболявания.
7. Да не са съдебни заседатели в друг съд;
8. Да не са общински съветници от съдебния район;
9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за които са избрани.
11. Да не са съдебни заседатели избрани за повече от два последователни мандата.

Необходими документи за кандидатстване:

 • подробна автобиография, подписана от кандидата;
  • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
  • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
  • данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Божурище да се обръща за препоръки (Приложение №5);
  • мотивационно писмо;
  • писмено съгласие (Приложение №4);
  • декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 (Приложение №2);
  • документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
  • декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3).

           Образци на документите са на разположение на кандидатите в деловодството на Община Божурище бул.”Европа” №85, , както и от официалния сайт на Община Божурище.

Изтегли документи: ПРИЛОЖЕНИЕ 1ПРИЛОЖЕНИЕ 2ПРИЛОЖЕНИЕ 3ПРИЛОЖЕНИЕ 4ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

Краен срок за подаване на документи: 26.02.2020г.

Място на подаване на документите:

Подаването се извършва лично на адрес:

Гр.Божурище, бул.”Европа” 85,

на Деловодството в сградата на Община Божурище

Тел. за информация : 0882882016