Съобщение в Държавен вестник бр. 88 съобщава, че с Решение № 90 от протокол № 10 от 29.09.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подро- бен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Електрозахранване с кабели НН на двуетажни жилищни сгради, намиращи се в УПИ XIII-008057, кв. 34, с. Гурмазово, община Божурище, ПИ с идентификатор 18174.8.139 и УПИ XIV-008057, кв. 34, с. Гурмазово, община Божурище, ПИ с идентификатор 18174.8.140“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Ад- министративния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.