Съобщение в Държавен вестник бр. 57 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Нов въздушен кабел за външно електрозахранване на „еднофамилна жилищна сграда с гараж“, намираща се в УПИ V-32.244, кв. 1, м. Попърт, с. Пролеша, община Божурище, ПИ с идентификатор 58606.32.244“. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание на чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план