ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-30/24.02.2014 г.

на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПОВТОРЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА:

отдаване под наем на терен от 25 кв.м. за разполагане на мобилен атракцион за деца и възрастни в УПИ ІІобщ. в кв.31 по ПЗР на гр.Божурище:

1.Начална цена – 27,50 лв./мес. без ДДС;

2. Депозит – 33 лв.

3.Тръжна документация – в стая №7 срещу 20 лв. с ДДС.

4. Дата и час на провеждане на търга – 07.03.2014 г. от 09:30 часа

5.Срок за представяне на офертите – до 09:30 часа на 07.03.2014 г.