Днес входирахме докладна записка за провеждане на извънредна сесия на Oбщински съвет – Божурище относно подписване на партньорско споразумение между Община Божурище и Столична община за кандидатстване с концепция за интегрирани териториални инвестиции с наименование “Териториалното развитие и сближаване с акцент върху адаптацията към климатичните промени, осигуряване на качествена среда за живот и адекватни публични (медико и социални) услуги за подобряване на благосъстоянието, физическата активност и здравословния статус на населението в Югозападния регион”.

С тази концепция, Столична община има намерението да кандидатства по процедура Концепции за интегрирани териториални инвестиции, като крайният срок за кандидатстване е до 17:30ч на 27.09.23г. Това налага и свикването на извънредна сесия в утрешния ден. В концепцията, с която Столична община ще кандидатства, са включени няколко проектни идеи, една от които ще засегне жителите на община Божурище, а именно: „Подобряване на достъпността и безопасността на обществения транспорт по направление София-Божурище чрез изграждане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура с партньор Община Божурище“ на стойност 1 500 000 лв. По проекта се предвижда да се закупят 4 броя нови нископодови електрически автобуси и 4 броя зарядни станции към тях, които да се движат по направлението на автобус №54, както и да се изградят, модернизират и развият елементите на транспортната инфраструктура в Столична община и в Община Божурище чрез извършване на строителни и монтажни работи по спирки, тротоари и други пространства.

Предложението е всички спирки да се реконструират и модернизират, като се изгради подходяща и отговаряща на нормативните изисквания инфраструктура (нова настилка в обхвата на всяка спирка, спиркови знаци, спиркови навеси; колчета, кошчета, енергоспестяващо осветление и др.), както и да се извършват всички необходими съпътстващи дейности така, че да се осигури достъпност до обществения транспорт и сигурност при придвижване и изчакване на превозните средства (понижени тротоарни бордюри, защитни острови, сигнализация на пешеходни пресичания и др.) Чрез изпълнението на този проект се цели да се подобри свързаността на двете общини, да се подменят старите, амортизирани и замърсяващи околната среда автобуси, да се подобри достъпността и безопасността на транспорта, да се подобри мобилността на лицата с намалена подвижност и укрепване на тяхната независимост и да се повиши привлекателността на обществения транспорт и увеличаване на броя на пътуващите чрез повишаване на комфорта и качеството на пътуване и изчакване на превозните средства.

Ще направим всичко възможно да довършим вече започнатото и заедно със Столична община да открием офис на Центъра за градска мобилност в град Божурище, с цел улесняване на гражданите при закупуването на превозни документи (карти и билети).