Изх. № П-И-444/19.08.2022г.

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО  ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ:

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

бул. Александър Стамболийски №84, ет.2, офис 2, п.к. 382,

гр. София,

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“

НДК, Административна сграда, ет. 17

гр. София,

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

бул. „Ал. Стамболийски“ № 45А

гр. София

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“

ул. Позитано № 20, п.к. 382,

гр. София

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

пл. „България“ № 1, НДК, зала 12

гр. София

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

бул. Драган Цанков № 12 – 14, ет 2, ап. 7

гр. София

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

бул. „Христо Ботев“ № 111

гр. София

 ОТНОСНО: Провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Община Божурище за произвеждане Изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №1281-НС от 16.08.2022г. на ЦИК, каня парламентарно представените в 47-то Народно събрание политически партии и коалиции за участие в консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Община Божурище, на 24.08.2022 год.
от 00 часа в сградата на общинската администрация, на адрес: гр.Божурище, бул.Европа №85.

На основание чл.91, ал.2, изречение второ от Изборния кодекс в консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 01.08.2022г., или копие от решението за образуване на коалицията, за участие в изборите за 47-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) пълномощно, подписано от представляващия партията/ коалицията или заверено копие от такова пълномощно – когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на комисията не се яви в изборния ден.

На основание чл.91, ал.1 от ИК уведомлението за консултациите за сформиране на съставите на СИК е съобщено публично на 19.08.2022г. чрез публикуване в интернет страницата на Община Божурище, раздел “ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 ОКТОМВРИ 2022г.“ и е поставено на информационното табло в Центъра за административно обслужване.

С уважение,

ГЕОРГИ ДИМОВ

Кмет на община Божурище