Състав и членове на Съвета на децата:

Съставът на Съвета на децата се формира от по един представител на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България и да са на възраст до 18 години.

Всяко дете има право да кандидатства за член на Съвета на децата в една от четирите категории:

а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищнотото и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

г) индивидуални кандидатури.

Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:

  • Активност
  • Креативност
  • Толерантност
  • Ангажираност към обща кауза
  • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
  • Ориентираност към резултати
  • Организаторски умения
  • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
  • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
  • Възможност за пътуване без придружител ( не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа)

Относно избора на деца бежанци следва: Детето да е получило международна закрила; Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

     Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления!

     При кандидатстването е необходимо, детето да има настоящ адрес на територията на Община Божурище, а също така и да попълни формуляр за кандидатстване, който съдържа кратко мотивационно писмо.

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

Ако дете кандидатства по направление А), Б) или В), то е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията . Това означава, че всяка организация или програма може да номинира само един свой представител, като вземе официално решение за това.

Децата могат да кандидатстват и индивидуално. При него е изключително важно кандидатът да опише как ще работи с другите деца от областта си. Важно е да се знае, че ролята на детето е представителна т.е. то изразява интересите на децата от областта си, а не само своето лично мнение. Затова е важно кандидатът да опише в своето мотивационно писмо механизма, по който той/тя ще синхронизира мненията на децата от дадена административна област.

При попълването на формуляра, след като посочи в кое направление кандидатства, всяко дете има възможност да отбележи дали се самоопределя като дете от уязвима група. С това отбелязване, кандидатът автоматично участва в класиране и за свободните квотни места.

Документи за кандидатстване за член на Съвета на децата, се подават на следния имейл адрес: bojurob@mail.bg в срок до 24 май.

Срокове и състав на комисията:

Документите за кандидатстване се изпращат до 24 май.

В срок до 30 май, комисията назначена от кмета на Община Божурище разглежда и извършва подбор за членове на Съвета на децата. Комисията е в състав: експерт от общинска администрация, представител на местни медии, един общински съветник, представител на бизнеса, представител на неправителствена организация и/или социална услуга.

До 15 юни кметът на Община Божурище одобрява предложението на Комисията и изпраща трите кандидатури във всяко направление до областния управител.

Приключване на процедурата:

Председателят на ДАЗД изпраща покана за членство на одобрените членове на Съвета, заедно с декларация за родителско съгласие на законния представител до 20 септември.

В срок до 30 септември, одобреният кандидат за член на Съвета, заявява писмено своето желание за участие. В случай на отказ от страна на одобрения кандидат за член, номинираният за заместник на Съвета заема свободното място, а третият в класирането става заместник.

За повече информация, можете да посетите страницата на Държавна агенция за закрила на детето, раздел “СЪВЕТ НА ДЕЦАТА” – https://sacp.government.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0