“Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските                 райони”

 

Покана

Уважаеми жители, гости  и представители на заинтересованите страни от община Божурище,

 

във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г., по Подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън

Ви Каним

да посетите салона на Народно читалище „Христо Ботев-1934“ в град Божурище, на 23.11.2016 г. /сряда/, от 13:00 часа,  да участвате в  информационна среща за изпълнението на проекта за създаването на Местна инициативна група на територията на общините Трън, Брезник и Божурище. Също така, ще бъде направена подготовка на Стратегия  за водено от общностите местно развитие за програмния период 2014-2020 по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.