До Тодор П. К.

Гр. София, кв. Борово

До Джей Ар Трейд ЕООД

гр. Пловдив ул. Мали Богдан №35

До Невена С. К.

с. Гурмазово, ул. Георги Бенковски №6

П О К А Н А

            На 20.09.2022г., длъжностни лица упълномощени да осъществяват контрол по строителството от отдел УПСИ на община Божурище, извършили  проверка на място, за което е съставен Констативен акт №3 от 20.09.2022 г., съгласно който:

Пред ПИ № 18174.1.20 по плана на с. Гурмазово, административен адрес №6-8 в имот публична общинска собственост, представляващ улица „Георги Бенковски“ в с. Гурмазово с ОТ-ОТ 102-103. Неправомерно без строителни книжа  е построен дървен навес за паркиране на автомобили. С планки за бетонова основа с размери 3м./3м. са монтирани 9 бр. дървени колони със сечение 14/14 см. Върху колоните стъпва дървена покривна конструкция. Покривът е двускатен. Кота корниз е + 3.00м., а кота било + 3.45 м. Строежът е шеста категория, съгласно чл. 137, ал.1, т.6. Установено е, че навесът се използва за паркиране на автомобили с рег. № СА 1089 СХ марка Форд, модел Фокус; автомобил рег. № РВ 9839СК марка БМВ, модел 750Х.

Във връзка с гореизложеното Ви каня в срок до 15.03.2023г. за доброволно освобождаване на общинския имот, който сте заели и ползвате неправомерно, а именно: имот публична общинска собственост, представляващ улица „Георги Бенковски“ в с. Гурмазово с ОТ-ОТ 102-103,  като премахнете построения навес, който ограничава пространството за движение по улицата. В противен случай, общината ще предприеме всички законови действия и ще осъществи всичките си правомощия в това число:

1.Да си върне владението на имотите принудително, чрез органите на МВР.

2. Да премахне намиращите се без правно основание обекти за ваша сметка

3. Да Ви наложи имуществена санкция за нерегламентираното завземане и държане на общински имоти

4.Да подаде сигнал до районна прокуратура за извършено престъпление – противозаконно нарушаване на владението и накърняване на собствеността, по отношение на недвижими имоти частна общинска собственост.

В случай, че в определения срок за доброволно освобождаване на имота, същият не бъде освободен  доброволно, на основание чл.65, ал.3 от Закон за общинската собственост, ще се пристъпи към принудително изпълнение, което ще се осъществи по административен ред, със съдействието на органите на МВР.