От 23.07.2018г. Община Божурище ще продължи предоставянето на услугите в домашна среда – „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ за хора с увреждания и лица над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, с подписано Споразумение между Агенция за социално подпомагане и Община Божурище.

Подписаното Споразумение е в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020.

Финансовото обезпечаване на предоставянето на социалните услуги на потребителите, за които е извършена оценка по правилата на процедура „Независим живот“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година е съгласно Постановление № 332 на Министерския съвет от 22.12.2017 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 година (обн. ДВ, бр. 103, 28.12.2017 година). Бюджетът за 2018 година е до 104 160 лева.

Финансирането на услугите в домашна среда със средства от държавния бюджет ще се осъществява след приключване на Проект № BG05M9OP001-2.002-0291 „Подкрепа за независим и достоен живот в община Божурище“ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.

Срокът за реализация на дейностите по споразумението е до 31.12.2018 година.

Към 21.07.2018г. – датата на приключване на проект „Подкрепа за независим и достоен живот в община Божурище“, социални услуги в домашна среда получават 73 потребители, от които 4 деца, като за тях полагат грижи 31 лични асистенти, 10 домашни помощници и 32 социални асистенти, назначени на трудов договор. Всички обхванати от проекта потребители и техните асистенти, ще получат финансиране съгласно споразумението с Агенция за социално подпомагане.