23.07.2018г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПРОЕКТ

„ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“

На 21 юли 2018г. приключи предоставянето на интегрирани социални услуги по проект „Подкрепа за независим и достоен живот в община Божурище“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Към последния ден на проектните дейности социални услуги в домашна среда получаваха 73 потребители, от които 4 деца, като за тях полагаха грижи 31 лични асистенти, 10 домашни помощници и 32 социални асистенти, назначени на трудов договор.

Изразходваните по проекта средства са в размер на 416 335,86 лв. Изпълнението на проекта стартира на 21.09.2016 г. и продължи 22 месеца.

В изпълнение на проекта бяха предоставяни почасови интегрирани услуги: социалните услуги „Личен асистент”, „Социален асистент“ и „Домашен помощник”, психологическа и медицинска подкрепа на потребителите в зависимост от установените индивидуални потребности, рехабилитация и транспортна услуга, от наетия персонал към Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда. Персоналът на центъра включваше: ръководител, психолог, рехабилитатор, медицинска сестра, шофьор, 31 лични асистенти, 32 социални асистенти и 10 домашни помощници.

По време на проекта социалните услуги се предоставиха на общо 102 потребители, живеещи във всички населени места на община Божурище. Потребителите на услугите „Личен асистент” и „Социален асистент“ се обслужваха средно по 3 часа на ден, а на услугата „Домашен помощник” се обслужваха по 2 часа на ден, от общо (за целия проект) 94 асистенти и помощници.

Постигната беше общата цел на проекта, а именно подобрено качеството на живот и подобрен достъп до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване в община Божурище чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост съобразно потребностите им с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

 

————————————————————————–

  

09.05.2018г.

В изпълнение на заповед №РД-171/09.05.2018г. на кмета на община Божурище, се обявява прием на документи по проект „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТOЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG05M9OP001-2.002-0291 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2014-2020г., за:

                  А: Потребители на социалните услуги в домашна среда „личен асистент“ и „социален асистент“

                  Б: Длъжностите:

                                          – Личен асистент

                                          – Социален асистент

1.Необходими документи за кандидат-потребители на социалните услуги:

 • Заявление по образец;
 • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни по образец
 • Копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, медицински протокол на ЛКК, копие от амбулаторен картон (ако има такъв), други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на кандидат-потребителя, епикризи и др.;
 • Копие на удостоверение за настойничество/попечителство (при необходимост).
 • Документ, удостоверяващ представителство (при наличие на такъв).
 • Копие на документ за самоличност; за дете – удостоверение за раждане – оригинал и копие.

2. Необходими документи за личен асистент, социален асистент, домашен помощник:

 • Заявление за кандидатстване по образец;
 • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни по образец
 • Документ за самоличност – копие и оригинал за справка;
 • Автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Копие от сертификат/удостоверение за придобита подходяща квалификация (ако кандидатът притежава такава);
 • Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст).

3. Място и срок на подаване на документите:

Документите и необходимите за кандидатстване образци, може да се вземат от деловодството на община Божурище на адрес: бул. Европа №85, от 10 до 14 май 2018г. (включително).

Приемането на попълнените документи ще се извърши от 15 до 18 май 2018г. (включително), от 09:00 ч. – 17:00 ч., в офиса на проекта, на адрес: бул. „Европа“ №81, 2-ри етаж, в стая №7 (сграда бивш ОНС).

Оценката на кандидатите по буква А и подборът на кандидатите по буква Б ще се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на община Божурище

Общодостъпно място за обявяване на списъците с одобрените кандидати и други съобщения, свързани с изпълнение на настоящата заповед – информационното табло в сградата на община Божурище.  

 —————————————————————————   

01.04.2018г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“

Продължава предоставянето на интегрирани социални услуги по проект „Подкрепа за независим и достоен живот в община Божурище“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Ежедневно в работните дни за 78 потребителя се грижат 31 лични асистенти, 31 социални асистенти и 10 домашни помощника. Асистентите предоставят здравна и друга подкрепа на потребителите и техните семейства, съобразно индивидуалната им потребност.

Ежемесечно се осъществява вътрешен контрол при предоставяне на услугите от ръководителя на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Отчита се, че потребителите са доволни от предоставяните им социални услуги и от грижите на доставчиците.

—————————————————————————

  02.02.2018г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“

Една година продължава предоставянето на интегрирани социални услуги по проект „Подкрепа за независим и достоен живот в община Божурище“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Ежедневно в работните дни за 74 потребителя се грижат 27 лични асистенти, 31 социални асистенти и 10 домашни помощника. Асистентите предоставят здравна и друга подкрепа на потребителите и техните семейства, съобразно индивидуалната им потребност.

Ежемесечно се осъществява вътрешен контрол при предоставяне на услугите от ръководителя на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Отчита се, че потребителите са доволни от предоставяните им социални услуги и от грижите на доставчиците.

От началото на стартиране на дейността (21.01.2017г.) до настоящия момент 7 потребители са напуснали проекта поради смърт, а 2-ма по лични причини. Поради тази причина бе обявен трети прием на документи за потребители и асистенти. След проведен подбор в проекта бяха включени още 7 потребители, които ще бъдат обслужвани от 7 нови асистенти.

Ежемесечно се провеждат работни срещи на екипа за управление на проекта, за обсъждане на изпълнението на дейностите по проекта.

 

—————————————————————————

  23.11.2017г.

 Във връзка с изпълнение на Дейност 8 „Функциониране на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“, поради наличие на свободни позиции и в изпълнение на заповед №РД-414/21.11.2017г. на кмета на община Божурище, се обявява прием на документи по проект „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТOЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG05M9OP001-2.002-0291 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2014-2020г., за:

                  А: Потребители на социалните услуги в домашна среда „личен асистент“ и „социален асистент“ – 6 (шест) бр.

                  Б: Длъжностите:

 • Личен асистент – 5 (пет) позиции
 • Социален асистент – 1 (пет) позиции
 1. Необходими документи за кандидат-потребители на социалните услуги:
 • Заявление по образец;
 • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни по образец
 • Копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, медицински протокол на ЛКК, копие от амбулаторен картон (ако има такъв), други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на кандидат-потребителя, епикризи и др.;
 • Копие на удостоверение за настойничество/попечителство (при необходимост).
 • Документ, удостоверяващ представителство (при наличие на такъв).
 • Копие на документ за самоличност; за дете – удостоверение за раждане – оригинал и копие.

2. Необходими документи за личен асистент, социален асистент, домашен помощник:

 • Заявление за кандидатстване по образец;
 • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни по образец
 • Документ за самоличност – копие и оригинал за справка;
 • Автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Копие от сертификат/удостоверение за придобита подходяща квалификация (ако кандидатът притежава такава);
 • Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст).

3.Място и срок на подаване на документите:

Документите и необходимите за кандидатстване образци, може да се вземат от деловодството на община Божурище на адрес: бул. Европа №85, от 27 ноември до 1 декември 2017г. (включително).

Приемането на попълнените документи ще се извърши от 04 до 11 декември 2017г. (включително), от 09:00 ч. – 17:00 ч., в офиса на проекта, на адрес: бул. „Европа“ №81, 2-ри етаж, в стая №7 (сграда бивш ОНС).

Оценката на кандидатите по буква А и подборът на кандидатите по буква Б ще се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на община Божурище

Общодостъпно място за обявяване на списъците с одобрените кандидати и други съобщения, свързани с изпълнение на настоящата заповед – информационното табло в сградата на община Божурище.

—————————————————————————

 06.11.2017г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“

Вече 9 месеца продължава предоставянето на интегрирани социални услуги по проект „Подкрепа за независим и достоен живот в община Божурище“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Ежедневно в работните дни за 77 потребителя се грижат 28 лични асистенти, 31 социални асистенти и 10 домашни помощника. Асистентите предоставят здравна и друга подкрепа на потребителите и техните семейства, съобразно индивидуалната им потребност.

Ежемесечно се осъществява вътрешен контрол при предоставяне на услугите от ръководителя на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Отчита се, че потребителите са доволни от предоставяните им социални услуги и от грижите на доставчиците.

От началото на стартиране на дейността (21.01.2017г.) до настоящия момент 6 потребители са напуснали проекта поради смърт, а 7 поради наличие на двойно финансиране съгласно разпоредбите на Закона за семейните помощи за деца. Поради тази причина бе обявен втори прием на документи за потребители и асистенти. След проведен подбор в проекта бяха включени още 9 потребители, които ще бъдат обслужвани от 9 нови асистенти.

Ежемесечно се провеждат работни срещи на екипа за управление на проекта, за обсъждане на изпълнението на дейностите по проекта.

До настоящия момент изпълнението на проекта благоприятства подобряването на качеството на живот и намаляването на социалната изолация на 90 потребители на социалните услуги и създаде заетост на 82 лица.

 

—————————————————————————

 31.08.2017г.

 Във връзка с изпълнение на Дейност 8 „Функциониране на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“, поради наличие на свободни позиции и в изпълнение на заповед №РД-300/31.08.2017г. на кмета на община Божурище, се обявява прием на документи по проект „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТOЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG05M9OP001-2.002-0291 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2014-2020г., за:

                  А: Потребители на социалните услуги в домашна среда „личен асистент“ и „социален асистент“ – 9 (девет) бр.

                  Б: Длъжностите:

 • Личен асистент – 5 (пет) позиции
 • Социален асистент – 4 (четири) позиции

 

1.Необходими документи за кандидат-потребители на социалните услуги:

 • Заявление по образец;
 • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни по образец
 • Копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, медицински протокол на ЛКК, копие от амбулаторен картон (ако има такъв), други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на кандидат-потребителя, епикризи и др.;
 • Копие на удостоверение за настойничество/попечителство (при необходимост).
 • Документ, удостоверяващ представителство (при наличие на такъв).
 • Копие на документ за самоличност; за дете – удостоверение за раждане – оригинал и копие.
 1. Необходими документи за личен асистент, социален асистент, домашен помощник:
 • Заявление за кандидатстване по образец;
 • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни по образец
 • Документ за самоличност – копие и оригинал за справка;
 • Автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Копие от сертификат/удостоверение за придобита подходяща квалификация (ако кандидатът притежава такава);
 • Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст).

3.Място и срок на подаване на документите:

Документите и необходимите за кандидатстване образци, може да се вземат от деловодството на община Божурище на адрес: бул. Европа №85, от 31 август до 4 септември 2017г. (включително).

Приемането на попълнените документи ще се извърши от 05 септември до 14 септември 2017г. (включително), от 09:00 ч. – 17:00 ч., в офиса на проекта, на адрес: бул. „Европа“ №81, 2-ри етаж, в стая №7 (сграда бивш ОНС).

Оценката на кандидатите по буква А и подборът на кандидатите по буква Б ще се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на община Божурище

Общодостъпно място за обявяване на списъците с одобрените кандидати и други съобщения, свързани с изпълнение на настоящата заповед – информационното табло в сградата на община Божурище.

 

Подборът на документите на кандидатите за потребители и на кандидатите за работа, ще се проведе от  Комисия, назначена със заповед на Кмета на община Божурище, спазвайки утвърдената „Процедура за подбор на персонал на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Божурище“. Комисията ще разгледа постъпилите документи и ще изготви списъци на допуснатите кандидати. Списъците и други съобщения, свързани с подбора ще бъдат обявявани на информационното табло в сградата на Община Божурище.

 

 —————————————————————————

 20.03.2017г.

Във връзка с изпълнение на дейност 2 „Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ по проект №BG05M9OP001–2.002-0291 “Подкрепа за независим и достоен живот в община Божурище“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА:

„Шофьор на специализиран транспорт за хора с увреждания“

1.Място на работа: Община Божурище в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

1.1. Предмет на дейността, включващ следната услуга: Управление на специализирано транспортно средство за хора с увреждания;

1.2. Заетост: непълен работен ден – 48 (четиридесет и осем) часа месечно (3 пъти в седмицата х 4 часа);

2.Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:

– пълнолетни лица, който не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена длъжност, не са поставени под пълно или ограничено запрещение и не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

– минимална степен на образование – основно;

– да притежава свидетелство за управление на МПС категория „В“

 3.Необходими документи:

 • Заявление за кандидатстване – по образец;
 • Документ за самоличност – копие и оригинал за справка;
 • Автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование и оригинал за справка;
 • Свидетелство за управление на МПС категория „В“ – копие;
 • Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 • Пълномощно, в случай че заявлението не се подава лично от кандидата.              

Кандидатите, които отговарят на условията за заемане на длъжността ще бъдат класирани след събеседване с комисията въз основа на индивидуалната им оценка.

4.Начин на провеждане на конкурса: на два етапа

– подбор по документи.

– събеседване

Списъци и други съобщения за конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло в сградата на община Божурище.

5. Срок и място за подаване на документи:

5.1. Заявленията се подават в периода 27.03.2017г. до 03.04.2017г. включително.

5.2. Кандидатите следва да подават своите документи в деловодството на Община Божурище, намираща се на бул. „Европа“ №85, от 08:30ч. до 17:00ч.

 

—————————————————————————

10.02.2017г.

В изпълнение на проект  “Подкрепа за независим и достоен живот в община Божурище“ по договор BG05M9OP001-2.002-0291-C01, процедура за безвъзмездна финансова помощ “Независим живот”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Божурище закупи специализирано транспортно средство – микробус за хора с увреждания и такива в  неравностойно положение. Бусът е  част

С микробуса ще се извършва транспортиране на лицата с увреждане вкл. и децата, включени като потребители по проект  “Подкрепа за независим и достоен живот в община Божурище“.

СНИМКИ

Автомобилът разполага с платформа за повдигане на инвалидни колички и възможност за тяхното застопоряване. Предвидени  са специални места за придружителите на потребителите, а именно техните лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници.

С този автомобил, гарантираме осигуряването на равни възможности за всеки нуждаещ се от целевата група човек да се придвижва свободно. Специализираният транспорт ще бъде използван след предварителна заявка, подадена от нуждаещите се потребители до г-жа Албена Събева – Ръководител на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, и след направата на график за неговото ползване. Хората от целевата група ще могат да посещават лечебни заведения, институции и културни събития – самостоятелно или придружени от асистентите или помощниците си.

Тази дейност от изпълнението на проекта цели да осигури  добри условия за живот на хората с увреждания, както и  да бъде подсигурена услугата на трудноподвижни възрастни хора и деца с увреждания.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Независим живот” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

  —————————————————————————   

25.01.2017г.

 

На 23 януари 2017 г., в община Божурище бе създаден Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, с цел осигуряване на ефективно функциониране на Центъра и предоставянето на качествени услуги на потенциалните потребители. 

Центърът ще предоставя комплекс от услуги в рамките на 18 месеца. За целта бе нает персонал на трудови договори, специалисти и хора, които ще предоставят здравни, социални и други услуги на потребителите, според техните специфични нужди и проблеми въз основа на изготвената индивидуална социална оценка.

Екипът на Центъра включва експерти, които имат различен профил на компетентност – социално, медицинско, здравно, педагогическо образование, както и други форми на професионална квалификация, за да се гарантира интегрирания подход при предоставянето на услугите. Екипът бе назначен след проведени процедури за подбор за всяка една позиция от назначени със заповеди на кмета на общината комисии, при спазване на утвърдената „Процедура за подбор на персонал на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Божурище“.

Екипът, отговорен за управлението и функционирането на Центъра включва:

Албена СъбеваРъководител на Центъра – отговаря за управлението на ежедневните дейности в Центъра; осъществява връзка с доставчици на различните услуги и координира дейността на останалите експерти; носи цялостна отговорност за планирането, координирането, оперативното изпълнение и гладкото протичане на планираните дейности на Центъра и предоставянето на качествени услуги, планирани по проекта; участва в подбора на персонала на Центъра; приема заявления за ползване на услугата; води дневник за подадените заявления от кандидат-потребителите за предоставяне на услугата; участва в среща между всеки класиран за включване кандидат -потребител на определения етап; участва в изготвянето на индивидуален план на всеки потребител с активното му участие или на неговия законен представител, който включва договорените услуги, които ще получава; участва в изработване на Методология за дейността на Центъра; извършва проверки в дома на потребителя и отразява резултатите в Дневника на потребителя; координира дейността на персонала на Центъра и следи за изпълнението на ежедневните им ангажименти.

Илиана ПройковаМедицинска сестра – преглед на общото здравословно състояние и оплаквания, които потребителите имат съобразно с медицинските им документи; извършване на медицински манипулации, свързани с лечението на потребителя, назначено от лекар (поставяне на инжекции, смяна на превръзки, обработка на рани, смяна на конци и др.); извършване на консултации на потребителите за възникнали текущи затруднения и проблеми и насочване към различни специалисти и социални услуги; поддържа тясна връзка с близките на болния като редовно ще ги информира за здравословното му състояние; следи за повишаване на жизнения статус на потребителите и подобряване на здравословното им състояние. Услугата ще се предоставя чрез посещения по домовете на потребителите, както и чрез консултации по телефона.

Иво ВанчевПсихолог – предоставя психологическа подкрепа на персонала в Центъра и на потребителите на услуги. В рамките на проекта психологът ще предоставя индивидуални психологически консултации за потребителите и тяхното близко обкръжение. Консултациите ще бъдат съобразени с техните специфични нужди и потребности. Целта на всяка консултация ще бъде да помогне потребителя и неговите близки да открият ефективно решение на своя проблем. Потребителите ще бъдат подпомагани да изразят своите преживявания и мотивирани да променят възприятията си и поведенческите си стратегии, за да открият възможности за справяне с ежедневните трудности. Те ще се извършват в домовете на потребителите.

Психологическа подкрепа ще се предоставя и на членовете на персонала, предоставящ социални услуги. Подкрепата ще се изразява в консултиране при трудни и специфични ситуации, както и подкрепа и посредничество при разрешаването на конфликти. Целта е да се изгради модел за обективно и емоционално устойчиво професионално поведение, както и поддържане на професионалното самочувствие на специалистите.

Деница ЦинигароваРехабилитатор – дейността е предназначена за подпомагане на хора, които още не са преодолели пост травматичния стрес и все още не са придобили умения за самостоятелност в новото си състояние, настъпило след травмата или заболяването, предизвикало дефицита. Услугата се предоставя в домашна среда и включва: възстановяване или подобряване на засегнатите двигателни и др. функции; говорна и зрителна терапия за възстановяване или подобряване на засегнатите функции; подобряване и стабилизиране на двигателния апарат и за по-висока степен на самообслужване; развиване и подобряване на фината моторика; трениране на загубените или увредените физически, психически и когнитивни функции и др.

– Лични асистенти31 бр. – наетите лични асистенти ще предоставят грижи за задоволяване на ежедневните потребности на потребителя – по 3 часа дневно.

– Социални асистенти – 32 бр. – наетите социални асистенти ще предоставят комплекс от услуги, насочени към социална работа и консултации на потребителите и свързани със задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти – по 3 часа дневно.

– Домашни помощници – 10 бр. – наетите домашни помощници ще предоставят услуги, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности – по 2 часа дневно.

Шофьор на специализираното транспортно средство – предоставяне на транспортна услуга. Желаещите лица, включени по проекта ще бъдат транспортирани от дома им до съответните места за консултация или физиотерапия и други нужди – здравни заведения, социални служби, след подадена заявка за ползване на услугата към Ръководителя на Центъра.

 

—————————————————————————

10.10.2016г.

Във връзка с изпълнение на дейност 2 „Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ по проект №BG05M9OP001–2.002-0291 “Подкрепа за независим и достоен живот в община Божурище“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ обявява прием на документи по проект „Подкрепа за независим и достоен живот в община Божурище“, договор №BG05M9OP001-2.002-0291 – C01 по процедура BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Настоящата процедура ще допринесе за подобряване качеството на живот и на последиците от социалното изключване и бедността на хора и деца с увреждания и техните семейства, и хора над 65 години от община Божурище чрез подобряване на достъпа до интегрирани услуги за социално включване.

За постигането на тази цел планираме изграждането на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, който ще предоставя интегрирани услуги на представителите на целевите групи. Към Центъра ще бъдат разкрити следните работни места:

 1. Медицинска сестра – 1 бр

2. Психолог – 1 бр

3. Рехабилитатор – 1 бр.

4. Личен асистент – 31 бр.

5. Социален асистент – 32 бр.

6. Домашен помощник -10 бр.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 В изпълнение на заповед №РД-357/06.10.2016г. на кмета на община Божурище, се обявява прием на документи по проект „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТOЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG05M9OP001-2.002-0291 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2014-2020г., за:

А: Потребители на социалните услуги в домашна среда „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“

                  Б: Длъжностите:

 • Личен асистент
 • Социален асистент
 • Домашен помощник
 1. Необходими документи за кандидат-потребители на социалните услуги:
 • Заявление по образец;
 • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни по образец
 • Копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, медицински протокол на ЛКК, копие от амбулаторен картон (ако има такъв), други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на кандидат-потребителя, епикризи и др.;
 • Копие на удостоверение за настойничество/попечителство (при необходимост).
 • Документ, удостоверяващ представителство (при наличие на такъв).
 • Копие на документ за самоличност; за дете – удостоверение за раждане – оригинал и копие.

2. Необходими документи за личен асистент, социален асистент, домашен помощник:

 • Заявление за кандидатстване по образец;
 • Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни по образец
 • Документ за самоличност – копие и оригинал за справка;
 • Автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Копие от сертификат/удостоверение за придобита подходяща квалификация (ако кандидатът притежава такава);
 • Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст).

3. Място и срок на подаване на документите:

Документите и необходимите за кандидатстване образци, може да се вземат от деловодството на община Божурище на адрес: бул. Европа №85, от 17 октомври до 7 ноември 2016г. (включително).

Приемането на попълнените документи ще се извърши, от 21 ноември до 06 декември 2016г. (включително), от 09:00 ч. – 17:00 ч., в офиса на проекта на адрес: бул. „Европа“ №81, 2-ри етаж, в стая №7 (сграда бивш ОНС).

Оценката на кандидатите по буква А и подборът на кандидатите по буква Б ще се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на община Божурище

Общодостъпно място за обявяване на списъците с одобрените кандидати и други съобщения, свързани с изпълнение на настоящата заповед – информационното табло в сградата на община Божурище.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

В изпълнение на заповед №РД-357/06.10.2016г. на кмета на община Божурище, се обявява прием на документи по проект „ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТOЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG05M9OP001-2.002-0291 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2014-2020г., за длъжностите:

 • Психолог
 • Рехабилитатор
 • Медицинска сестра

1. Необходими документи за психолог, рехабилитатор и медицинска сестра:

 •  Заявление за кандидатстване за психолог, рехабилитатор и медицинска сестра – по образец
 • Документ за самоличност – копие и оригинал за справка;
 • Автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст).

2. Изисквания към кандидатите

2.1. За длъжността „психолог“:

 •  Лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно чл. 68 от КСО;
 • Пълнолетни лица, който не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена длъжност, не са поставени под пълно или ограничено запрещение и не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
 • Степен на завършено образование – висше; Образователно-квалификационна степен -„бакалавър“; Област на висше образование – Социални, стопански и правни науки; Професионално направление – „Психология“;
 • Професионален опит – минимум 2 години.

2.2. За длъжността „рехабилитатор“:

 • Лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно чл. 68 от КСО;
 • Пълнолетни лица, който не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена длъжност, не са поставени под пълно или ограничено запрещение и не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
 • Степен на завършено образование – висше; Образователно-квалификационна степен -„бакалавър“; Област на висше образование – Здравеопазване и спорт; Професионално направление – „Здравни грижи“, „Рехабилитация“, „Кинезитерапия“
 • Професионален опит – не се изисква.

2.3. За длъжността „медицинска сестра“:

 • Лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно чл. 68 от КСО;
 • Пълнолетни лица, който не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена длъжност, не са поставени под пълно или ограничено запрещение и не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
 • Степен на завършено образование – средно специално медицинско образование, полувисше или висше; Област на висше образование – Здравеопазване и спорт; Професионално направление – не се изисква;
 • Професионален опит – минимум 2 години

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • Мотивация за извършване на социална работа;
 • Комуникация при осъществяване на обслужващи дейности, умения за общуване;
 • Отговорност и съзнателност при изпълнение на този вид дейност
 • Оказване на помощ за преодоляване на трудности и справяне в кризисни ситуации
 • Работа в екип
 • Издръжливост на напрегната работа и стрес
 1. Място и срок на подаване на документите:

Документите и необходимите за кандидатстване образци, може да се вземат от деловодството на община Божурище на адрес: бул. Европа №85, от 17 октомври до 7 ноември 2016г. (включително).

Приемането на попълнените документи ще се извърши, от 21 ноември до 06 декември 2016г. (включително), от 09:00 ч. – 17:00 ч., в офиса на проекта на адрес: бул. „Европа“ №81, 2-ри етаж, в стая №7 (сграда бивш ОНС).

Подборът на кандидатите ще се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на община Божурище

Общодостъпно място за обявяване на списъците с одобрените кандидати и други съобщения, свързани с изпълнение на настоящата заповед – информационното табло в сградата на община Божурище.

 

Подборът на документите на кандидатите за потребители и на кандидатите за работа, ще се проведе от  Комисия, назначена със заповед на Кмета на община Божурище, спазвайки утвърдената „Процедура за подбор на персонал на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Божурище“. Комисията ще разгледа постъпилите документи и ще изготви списъци на допуснатите кандидати. Списъците и други съобщения, свързани с подбора ще бъдат обявявани на информационното табло в сградата на Община Божурище.

 

—————————————————————————

  10.10.2016г.

ПРОЕКТ

„ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМИ И ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“

№BG05M9OP001-2.002-0291

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г.

 

На 21.09.2016г. Кметът на Община Божурище г-н Георги Димов подписа договор с Министерство на труда и социалната политика за финансиране на Проект „Подкрепа за независим и достоен живот в община Божурище“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г.

Основната цел на проекта е да се подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на представителите на целевата група с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.

Специфични цели:

 • Да се създаде Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда;
 • Да се създаде и обучи мултидисциплинарен екип на Центъра, който да предоставя услугите на потребителите по домовете им;
 • Да се предоставят интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората и децата с увреждане, като ще се съчетават комплексните действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. и социални и здравни услуги в общността или в домашна среда.

Целеви групи по проекта са:

– хора и деца с увреждания и техните семейства;

– хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, живеещи на територията на община Божурище

По проекта ще бъдат обслужвани в домашна среда 85 лица в невъзможност за самообслужване и ще бъде осигурена трудова заетост на 73 лица.

Ще бъде закупено специализирано транспортно средство, с което желаещите лица, включени по проекта ще бъдат транспортирани от дома им до съответните места за консултация или физиотерапия и други нужди – здравни заведения, социални служби.

Дейностите по проекта ще продължат до 21 юли 2018 година.

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ е 498 795,92 лв.

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА НЕЗАВИСИМ И ДОСТОЕН ЖИВОТ

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз