21


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

№ BG06RDNP001-7.002 – УЧИЛИЩЕ „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано с бюджета на общината или професионална гимназия по §10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“

ПРОЕКТ № BG06RDNP001-7.002-0023

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР № BG06RDNP001-7.002-0023-С01/10.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

ПРОЕКТ: „Благоустрояване на прилежащо дворно пространство на СУ „Летец Христо Топракчиев“, гр. Божурище“

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Реализирането на дейностите по проекта ще окажат дълготраен ефект върху експлоатационните качества на материалната база на училището, което е предпоставка за намаляване на разходите за поддръжка и пренасочването им към задоволяването на иновативни образователни потребности на учениците, което ще доведе до подобряване на жизнената средата и качеството на живот, и ще допринесе за задържане на живущото население в общината, както и до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в общината.

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БФП: 761 139.44 лв., от които: 646 968,53 лв. – европейско съфинансиране и 114 170,91 лв. – национално съфинансиране

НАЧАЛНА ДАТА НА ПРОЕКТА: 10.05.2019 г.

КРАЙНА ДАТА НА ПРОЕКТА: 10.05.2022 г.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 36 МЕСЕЦА

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА: Проектното предложение предвижда ремонт и благоустрояване на прилежащото дворно пространство на СУ “Летец Христо Топракчиев”, гр. Божурище. Ремонтът включва възстановяване и обособяване на дворното пространство, като се рехабилитират всички настилки и се подменят разрушените участъци. Полага се ново асфалтово покритие на всички плацове и се облагородява околното пространство като се оформят пешеходни зони и зони за отдих. Предвижда се ремонт и частична подмяна на съществуващата ограда. Засаждат се нова храстова и дървесна растителност и се поставят нови елементи на парковата среда – беседки, пейки, кошчета и осветителни тела.