PROJECT
“Increasing the sustainable socio-economical development of municipalities Bozhurishte and Surdulica by improving the municipal cultural infrastructure” (CBC – CULTURE)

30.12.2014г.

На 20.12.2014г. от 18,00 часа се проведе тържествен концерт за официалното откриване на ремонтираната сграда на НЧ „Христо Ботев 1934” – гр.Божурище. Събитието е част от изпълнението на проект „Повишаване на устойчивото социално-икономическо развитие на общините Божурище и Сурдулица чрез подобряване на общинската културна инфраструктура”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия, финансирана от Европейския съюз чрез фонда на ИПП и съ-финансирана от България и Сърбия.

На събитието присъстваха кметовете на общините-партньори по проекта Сурдулица и Божурище, екипите за управление на проекта от двете общини, представители на общинската администрация и Общински съвет – Божурище, регионални медии – “Софийски вестник”, граждани и гости на община Божурище.

След официалното откриване на концерта и тържествен водосвет, приветствени думи към присъстващите отправиха г-н Аспарух Аспарухов – кмет на община Божурище и Жарко Искренов – ръководител на проекта в община Сурдулица.

Тъй като ремонтирането на сградата на НЧ “Христо Ботев 1934” – гр.Божурище съвпада с 80-годишнината от неговото създаване, с официална церемония бяха връчени грамоти и плакети на културни дейци, работили през годините за и в читалището.

В концерта взеха участие следните изпълнители:

  • Танцов ансамбъл „Власина” при Културен дом община Сурдулица
  • Общински детски фолклорен ансамбъл „Божурчета”
  • Дамски камерен хор и Детска вокална група „Куклици”при НЧ “Хр.Ботев 1934” – гр.Божурище
  • Танцова група „Детелини”- село Храбърско
  • Танцова група „Хера”- село Хераково
  • Танцова група „Животвор”-село Пролеша
  • Женска певческа група за автентичен фолклор от село Пролеша
  • Танцова група „Играорци”

Устойчивостта на проекта е пет години. В рамките на този период, а и след това самодейните колективи от двете общини ще осъществяват културен обмен в различни сфери на изкуството.

Снимки


19.12.2014г.

В раздел „Предстоящия събития” е публикувана ПОКАНА за официалното откриване на ремонтирана по проект „Повишаване на устойчивото социално-икономическо развитие на общините Божурище и Сурдулица чрез подобряване на общинската културна инфраструктура” сграда на НЧ “Христо Ботев 1934” – гр.Божурище.

Подробности относно програмата за провеждане на събитието можете на намерите на адрес: https://www.bozhurishte.bg/index.php?action=static&id=1111&do=17


29.08.2013г.

На 28.08.2013г. с тържествен водосвет бе отрита строителната площадка на обект „Основен ремонт на Читалище „Христо Ботев“, гр. Божурище, Община Божурище“, изпълняван по проект “Увеличаване на устойчиво социално-икономическо развитие на общините Божурище и Сурдулица чрез подобряване на общинската културна инфраструктура” (ТГС – Култура)”, финансиран от ИПП ТГС България – Сърбия 2007 – 2013, втора покана.

ИЗПЪЛНИТЕЛИ по ПРОЕКТА са:

1. СМР – “ИНТЕР СТРОЙ ГРУП” ООД, с управител Гена Къдийска

2. Строителен надзор – Консултантска къща “ВИЕЛ” ЕООД, с управител Христина Лозева

3. Авторски надзор – “ЕВРОБИЛД” ЕООД, с управител инж. Георги Терзийски

Снимки


28.07.2013г.

На 26.07.2013г. в големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934” – гр.Божурище се проведе встъпителна пресконференция за представяне на проект „Повишаване на устойчивото социално-икономическо развитие на общините Божурище и Сурдулица чрез подобряване на общинската културна инфраструктура”, изпълняван по договор за субсидия № РД 02-29-27/21.01.2013г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия, финансирана от Европейския съюз чрез фонда на ИПП и съ-финансирана от България и Сърбия чрез държавния бюджет и/или чрез собствено финансиране осигурено от бенефициентите по проектите.

На пресконференцията бяха поканени медии, граждани и служители на общинската администрация. Пресконференцията бе открита от Виолета Велчева – заместник-кмет на община Божурище, след което даде думата на г-н Аспарухов – кмет на община Божурище.

Г-жа Велчева направи презентация, с която запозна присъстващите с целите на проекта, предвидените дейности и очаквани резултати от реализирането му, общата му стойност и продължителност.

Проектът предвижда да бъде извършен основен ремонт на сградите на читалищата в двете общини, и в частност на НЧ “Христо Ботев 1934” – гр.Божурище и осъществяване на културен обмен между Божурище и Сурдулица след приключване на СМР.

След презентацията бе дадена възможност на присъстващите да задават въпроси и да изкажат своите мнения и становища. Екипът за управление на проекта даде отговори на поставените въпроси относно изпълнението на проекта, след което пресконференцията беше закрита.

За участниците в пресконференцията беше подготвена почерпка с кафе, сладки и освежаващи напитки.

Презентация за представяне на проекта на пресконференцията

Снимки


26.07.2013г.

В раздел „Предстоящия събития” е публикувана ПОКАНА за встъпителна пресконференция за представяне на проект „Повишаване на устойчивото социално-икономическо развитие на общините Божурище и Сурдулица чрез подобряване на общинската културна инфраструктура”.

Подробности относно програмата за провеждане на събитието можете на намерите на адрес: https://www.bozhurishte.bg/index.php?action=static&id=819&do=17


16.05.2013г.

В раздел „Търгове, конкурси и обществени поръчки” е публикувана ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтните дейности по проект „Повишаване на устойчивото социално-икономическо развитие на общините Божурище и Сурдулица чрез подобряване на общинската културна инфраструктура”


15.04.2013г.

С подписване на договор за субсидия № РД 02-29-27/21.01.2013г. Община Божурище стартира изпълнението на проект „Повишаване на устойчивото социално-икономическо развитие на общините Божурище и Сурдулица чрез подобряване на общинската културна инфраструктура”, с водещ партньор Община Сурдулица, Република Сърбия.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия, финансирана от Европейския съюз чрез фонда на ИПП и съ-финансирана от България и Сърбия чрез държавния бюджет и/или чрез собствено финансиране осигурено от бенефициентите по проектите.


ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

ID на проекта: 2007CB16IPO006-2011-2-223

Акроним: CBC – CULTURE

Име на проекта: Increasing the sustainable socio-economical development of municipalities Bozhurishte and Surdulica by improving the municipal cultural infrastructure (CBC – CULTURE)

Покана: 2007CB16IPO006-2011-2

Приоритет: Приоритетна ос 1

Мярка: 1.1 Физическа и информационна инфраструктура

Общ бюджет на проекта: 927729.56 €

Съ-финансиране от ЕС: 788570.12 €

Бюджет за община Божурище: 477111.64 €

Начало на проекта: 21.01.2013

Край на проекта: 21.01.2015

Статус: В процес на изпълнение

Описание: The current project will be a big step of dealing with the mentioned problems of the two municipalities from the border region. It will give the necessary conditions for wide approach to cultural events for the local communities. They will moreover have the opportunity to enrich their culture experience by watching the foreign performance. The project will on the other hand strengthen the administrative network between Municipality of Surdulica and Municipality of Bozhurishte which already has its tradition. This means that the project would help people, especially the youth, to overcome their social isolation, bring the communication to a higher level and help them exchange experience and culture. In this connection, the current project is a precondition for overcoming the historical conflicts between the two municipalities from the past as it will work for the partnership between them in the future. This project will intensify the strengths of both municipalities and will help them to overcome the constraint connected with lack of funds for investing in infrastructure for cultural life of local citizens and guests of both municipalities. Needs: The Community Centre “Hristo Botev” is an old building with a very bad condition. It has construction problems and is dangerous, needs inner and outer repairs, change of windows and doors, etc. The cultural centre in Surdulica is also in a very bad condition and is not restricted in the last 30 years. Both of them do not meet the requirements for performing in them.

За повече информация:
ЕКИПЪТ НА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА:
Координатор на проекта: Евелина Тодорова
Счетоводител на проекта: Благиня Герасимова – началник отдел “ФБЧР”
тел. (02) 993 32 17 / факс (02) 993 31 04
e-mail: bojurob@mail.bg

This publication has been produced with the assistance of the European Union through the Bulgaria-Serbia Cross-Border Programme CCI No 2007CB16IPO006. The contents of this publication are the sole responsibility of Municipality of Bozhurishte and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme.

Прикачени снимки: