ПРОЕКТ
„ Разработване и провеждане на ефективни политики в община Божурище през следващия програмен период чрез координация и партньорство”
Договор №13-13-177/18.11.2013г.
Оперативна програма „Административен капацитет”
Приоритетна ос І “Добро управление”
Подприоритет 1.3. “Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”
Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

12.08.2014г.

Със заключителна пресконференция на 11.08.2014г., община Божурище приключи успешно проект „Разработване и провеждане на ефективни политики в община Божурище през следващия програмен период чрез координация и партньорство” , Договор №13-13-177/18.11.2013г., Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Приоритетна ос І “Добро управление”, Подприоритет 1.3. “Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO0 02/13/1.3-07.

Проектът приключва на 18 август 2014г. и е с продължителност 9 месеца. Целта му е: Повишаване на ефективността на процеса на разработване и провеждане на интегрирани публични политики на местно ниво в сътрудничество със заинтересованите страни.

Събитието бе открито от кмета на община Божурище, г-н Аспарух Аспарухов, който подчерта значимостта на проекта и изказа очакванията за успешното изпълнение на Общинския план за развитие през следващия програмен период.

На пресконференцията екипът на проекта, който се състои от ръководител, координатор и счетоводител – експерти в община Божурище, представи целите, дейностите и постигнатите резултатите от изпълнението на проекта.


08.08.2014г.

ПОКАНА

За отчитане изпълнението на проект “Разработване и провеждане на ефективни политики в община Божурище през следващия програмен период чрез координация и партньорство” в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-177/18.11.2013г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Уважаеми Дами и Господа,

На 18 август 2014 год. ще приключи изпълнението на проект “Разработване и провеждане на ефективни политики в община Божурище през следващия програмен период чрез координация и партньорство” по Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-177/18.11.2013г. В тази връзка Община Божурище кани всички заинтересовани страни- медии, граждани, институции да присъстват на заключителната пресконференция, която ще се проведе на 11 август 2014 г. от 10 часа в сградата на СОУ „Летец Христо Топракчиев”, намираща се на адрес: гр.Божурище, ул. „Иван Вазов” №10.

На пресконференцията ще бъдат представени:
1. Целите на проекта;
2. Изпълнените дейности;
3. Постигнатите резултати при реализирането на проекта;
4. Екип за управление на проекта;
5. Финансов отчет по проекта – бюджет и изразходвани средства

гр. Божурище


14.06.2014г.

На 13.06.2014 г. от 16,30 часа в сградата на СОУ „Летец Христо Топракчиев” се проведе дискусионен форум за обществено обсъжданена Общинския план за развитие на община Божурище за периода 2014 – 2020г. , включени в Дейност № 2 и Дейност № 3 на проект „Разработване и провеждане на ефективни политики в община Божурище през следващия програмен период чрез координация и партньортсво”, който се финансира с Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-177 от 18.11.2013 г. по бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, приоритетна ос І – „Добро управление” на ОПАК, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР). Те се изготвят за период на действие от 7 години (който съвпада с програмния период на ЕС). Общинският план за развитие се обсъжда и приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.

Общинският план за развитие (ОПР) на Община Божурище за периода 2014-2020 г. ще определи средносрочните цели и приоритети за развитие наобщината, отчитайки специфичните характеристики и потенциалът, от една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в Областната стратегия за развитие на Софийска Област за периода до 2020 г., от друга.

По време на общественото обсъждане бяха представени :

  • Анализ на икономическото и социално развитие на община Божурище;
  • SWOT – анализ /анализ на силните и слаби страни/ на община Божурище;
  • Визия, стратегически цели и приоритети за развитие на община Божурище за определения период 2014 – 2020 г.;

Снимки


07.02.2014г.

Днес, в НЧ”Васил Левски 2012г.”, с.Пожарево се проведе начална пресконференция за представяне на проект ” Разработване и въвеждане на ефективни политики в община Божурище през следващия програмен период чрез координация и партньорство” по Оперативна програма “Административен капацитет”. На пресконференцията бяха представени целите, предвидените дейности и очакваните резултати от реализирането на този проект.

Презентация за представяне на проекта на пресконференцията

Снимки


03.02.2014г.

ПОКАНА

За представяне на проект “Разработване и провеждане на ефективни политики в община Божурище през следващия програмен период чрез координация и партньорство” в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-177/18.11.2013г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Уважаеми Дами и Господа,

На 18 ноември 2013 год. Кметът на Община Божурище- Аспарух Аспарухов и г-жа Моника Димитрова – Бийчър – Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма «Административен капацитет 2007-2013 год. » подписаха Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-177/18.11.2013г. за проект “Разработване и провеждане на ефективни политики в община Божурище през следващия програмен период чрез координация и партньорство”.В изпълнение на проекта Община Божурище кани всички заинтересовани страни- медии, граждани, институции да присъстват на началната пресконференция, която ще се проведе на 07 февруари 2014 г.от 10.30 часа в салона на НЧ “Васил Левски 2012” – с.Пожарево.

На пресконференцията ще бъдат представени:
1. Целите на проекта
2. Предвидените дейности по проекта
3. Очакваните резултати от реализирането на проекта
4. Източниците на финансиране;
5. Екип за управление на проекта


02.12.2013г.

С подписване на договор №13-13-177/18.11.2013г., Община Божурище стартира изпълнението на проект „ Разработване и провеждане на ефективни политики в община Божурище през следващия период чрез координация и партньорство”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Размерът на предоставената БФП ( Общата стойност на проекта) е: 53 790,78 лв.

Период на изпълнение: 9 месеца / 18.11.2013г. – 18.07.2014г./

Обща цел на проекта: Повишаване на ефективността на процеса на разработване и провеждане на интегрирани публични политики на местно ниво в сътрудничество със заинтересованите страни.

Специфични цели: Въвеждане на правила за мониторинг и контрол на изпълнението на конкретни политики на община Божурище;

Качествено разработване и изпълнение на стратегически документи за следващия програмен период в синхрон с потребностите на местното население и национални и регионални приоритети и стратегии.

Описание на целевата група: Проектът е насочен към общинска администрация на община Божурище и структурите на гражданското общество

Основни дейности по проекта са:
ДЕЙНОСТ №1: Разработване и въвеждане на вътрешни правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации
ДЕЙНОСТ №2: Разработване на Общински план за развитие на община Божурище 2014-2020 г.
ДЕЙНОСТ №3 Дейности, свързани с информация и публичност

ДЕЙНОСТ №4: Дейности, свързани с управлението на проекта

Очаквани резултати:

  • Разработен и приет от Общинския съвет на община Божурище, Общински план за развитие на община Божурище за периода 2014-2020 г.;
  • Проведени дискусионни форуми;
  • Проведено анкетно проучване на обществената нагласа относно визията, целите и приоритетите на Община Божурище за периода 2014-2020г.

За повече информация:
Екипът за управление на проекта:
Ръководител на проекта: Михаил Георгиев –старши експерт „ ЕПОС и МДТ”
Координатор по проекта: Надя Дойнова – младши експерт „ЕПОС и МДТ”
Счетоводител на проекта: Адриана Колева – счетоводител в отдел „ФБЧР”
тел. (02) 993 29 13 / факс (02) 993 31 04
e-mail: bojurob@mail.bg

Този документ е създаден в рамките на проект “Разработване и провеждане на ефективни политики в община Божурище през следващия програмен период чрез координация и партньорство” в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-177/18.11.2013г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Божурище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган