Към настоящият момент в проекта са обхванати: 34 /тридесет и четири/ потребители. От посочената обща бройка, към този момент има 9 /девет/ деца и 27 /двадесет и седем/ лични асистенти, полагащи грижи за потребителите на услугата „Личен асистент“. Чакащи /невключени/ по проекта са 40 /четиридесет/ потребители на услугата и 34 /тридесет и четири/ асистенти, подали документи при стартирането на проекта.

Мнението на потребителите за услугата е много добро. Получават необходимите за тях грижи, като индивидуалния план за всеки участник се съобразява в максимална степен с начина му на живот и с неговите нужди и предпочитания за разпределяне на определените часове в индивидуалния му месечен бюджет.

Текущо развитие на проекта „Нови възможности за грижа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.,

Вече девет месеца, Община Божурище успешно работи като Партньор по проект „Нови възможности за грижа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови Алтернативи“, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001.

Към настоящият момент в проекта са обхванати: 34 /тридесет и четири/ потребители. От посочената обща бройка, към този момент има 9 /девет/ деца и 27 /двадесет и седем/ лични асистенти, полагащи грижи за потребителите на услугата „Личен асистент“. Чакащи /невключени/ по проекта са 40 /четиридесет/ потребители на услугата и 34 /тридесет и четири/ асистенти, подали документи при стартирането на проекта.

Мнението на потребителите за услугата е много добро. Получават необходимите за тях грижи, като индивидуалния план за всеки участник се съобразява в максимална степен с начина му на живот и с неговите нужди и предпочитания за разпределяне на определените часове в индивидуалния му месечен бюджет.

Личните асистенти, които нямаха преминато обучение по други идентични обучения за предоставяне на услугата „личен асистент“ по схеми, финансирани по ОП РЧР 2007 – 2013 г.(операция „Алтернативи“, проект „Социална услуга за качествен живот“ – фаза 1 и 2) и/или други програми и проекти, независимо от източника на финансиране, преминаха въвеждащо обучение по проект „Нови възможности за грижа“. През месец септември, Община Божурище, като партньор съвместно с ДСП – Костинброд, проведохме поддържащо обучение за всички лични асистенти, имащи действащи договори като такива. Обучението преминаха 27 /двадесет и седем/ лични асистенти.

Предоставянето на услугата „личен асистент“ ще продължи до 29 февруари 2016г.

До края на проекта не могат да се включват хора, които не са подали документи за участие в началото /при стартирането/ му.“