Съобщение в Държавен вестник бр. 74 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Нов кабел НН за външно електрозахранване на „еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в УПИ IV-019129, кв. 1, м. Дуняш, с. Гурмазово, община Божурище, ПИ с идентификатор 18174.19.185“. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план