ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Утвърдени със заповед №РД-341/14.11.2014г. на кмета на община Божурище