Решение за откриване на процедурата №РД-1/06.01.2015г. на кмета на община Божурище ID 640944 – качено на 06.01.2015г.

ПОКАНА ЗА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ, заедно с приложенията към нея – качена на 06.01.2015г.

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА на основание чл.92а, ал.5 от ЗОП – качен на 21.01.2015г.

РЕШЕНИЕ за определяне на изпълнител №РД-19/19.01.2015г. – качено на 21.01.2015г.

СТАНОВИЩЕ за осъществен предварителен контрол по чл.19, ал.2, т.24 от ЗОП – качено на 24.01.2015г.

ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ – качено на 29.01.2015г.

ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРА

Плащане – към 31.01.2015г. – качено на 17.02.2015г.

Плащане – към 28.02.2015г. – качено на 16.03.2015г.

Плащане – към 31.03.2015г. – качено на 17.04.2015г.

Плащане – към 30.04.2015г. – качено на 14.05.2015г.

Плащане – към 31.05.2015г. – качено на 15.06.2015г.

Плащане – към 30.06.2015г. – качено на 16.07.2015г.

Плащане – към 31.07.2015г. – качено на 18.08.2015г.

Плащане – към 31.08.2015г. – качено на 16.09.2015г.

Плащане – към 30.09.2015г. – качено на 07.10.2015г.