ПУБЛИЧНА ПОКАНА, заедно с приложенията към нея – качена на30.07.2015г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА – качен на 24.08.2015г.

Оценъчни карти – част 1

Оценъчни карти – част 2

ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ – качен на 28.09.2015г.

Плащания по договора:

– Авансово плащане в размер на 49974,67 лв. с ДДС – на 04.09.2015 г.

– Окончателно плащане в размер на 48 760,27 лв. с ДДС – на 03.11.2015 г.

ДОГОВОРЪТ ИЗПЪЛНЕН !

Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2988,48 лв. – възстановена на 29.01.2016 г.