Решение за откриване на процедурата – ID 750852

Обявление – ID 750856

Документация за участие

Техническа спецификация

Образци

Проект на договор по Обособена позиция №1

Проект на договор по Обособена позиция №2 – №10 – качени на 28.09.2016.

Протокол №1 от работата на комисията – качен на 21.10.2016 г.

Протокол№2

Съобщение за отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” – качено на 02.11.2016 г.

Проткол 3

Протокол 4  – качено на 15.11.2016г.

Доклад – качено на 15.11.2016г.

Решение РД 435/15.11/2016 г – качено на 15.11.2016г.

Договор за изпълнение по Обособена позиция 01

Договор за изпълнение по Обособена позиция №2

Договор за изпълнение по Обособена позиция №3

Договор за изпълнение по Обособена позиция №4

Договор за изпълнение по Обособена позиция №5

Договор за изпълнение по Обособена позиция №6

Договор за изпълнение по Обособена позиция №7

Договор за изпълнение по Обособена позиция №8

Договор за изпълнение по Обособена позиция №9

Договор за изпълнение по Обособена позиция №10 – качени на 23.12.2016 г.

Обявление за възложена поръчка – качено на 23.12.2016 г.

Обявление за приключен договор по Обособена позиция №1

Обявление за приключен договор по Обособена позиция №2

Обявление за приключен договор по Обособена позиция №3

Обявление за приключен договор по Обособена позиция №4

Обявление за приключен договор по Обособена позиция №5

Обявление за приключен договор по Обособена позиция №6

Обявление за приключен договор по Обособена позиция №7

Обявление за приключен договор по Обособена позиция №8

Обявление за приключен договор по Обособена позиция №9

Обявление за приключен договор по Обособена позиция №10– качени на 16.05.2017 г.