ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание Заповед № РД-245/17.06.2020 г. на Кмета на Община Божурище.

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем за срок от 3 (три) години на помещение – помещения за комунално – битови и административни услуги в масивна сграда „Битов комбинат“ находящ се в УПИ II599, кв.37, гр. Божурище с административен адрес: гр. Божурище, ул. Христо Ботев № 5:

 • помещение № 2 с площ 7 м2,
 • помещение № 3 с площ 6 м2,
 • помещение № 4 с площ 7 м2,
 • помещение № 8 с площ 13,20 м2
 • помещение № 13 с площ 7 м2
 1. Начална тръжна цена
 • помещение № 2 – 18.20 лв. (осемнадесет лева и двадесет стотинки) без ДДС;
 • помещение № 3 – 15.60 лв. (петнадесет лева и шестдесет стотинки) без ДДС;
 • помещение № 4 – 18.20 лв. (осемнадесет лева и двадесет стотинки) без ДДС;
 • помещение № 8 – 34.32 лв. (тридесет и четири лева и тридесет и две стотинки) без ДДС;
 • помещение № 13 – 18.20 лв. (осемнадесет лева и двадесет стотинки) без ДДС.
 • Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС.
 1. Депозит за участие:
 • помещение № 2 – 21.84 лв.;
 • помещение № 3 – 18.72 лв.;
 • помещение № 4 – 21.84 лв.;
 • помещение № 8 – 41.18 лв.;
 • помещение № 13 – 21.84 лв.

3. Тръжна документация–закупува се и се получава на касата на общината, най-късно до 17:00 часа на 02.07.2020г., след заплащане на 20,00 лева с включен ДДС.

 1. Оглед на имота, обект на търга – всеки работен ден от 19.06.2020 г. до 02.07.2020 г., в часовете между 10:00 до 16:00 часа, със съдействието на Л. Ангелова, тел. 02 9932913вътр. 110
 2. Срок за представяне на предложенията за участие в деловодството на Общината – най-късно до 09.00 часа на 03.07.2020 г.
 3. Дата, място и час на провеждане на търга – 03.07.2020 г. от 11.00 часа в сградата на общината.
 4. Доп.информация–на тел.02/9932913, в.110