ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание Заповед № РД-246/17.06.2020 г. на Кмета на Община Божурище.

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение – на Магазин за хранителни стоки, част от двуетажна масивна сграда със ЗП 104м2 и РЗП 208м2 за обществено обслужване, находяща се в УПИ V358, кв.39, м. Бобен, с.Хераково, Община Божурище, с площ от 44.0 м2, за извършване на търговска дейност. Кандидатите да са регистрирани като търговци по съответния ред и да имат правото да извършват търговска дейност.

  1. Начална тръжна цена

66.00 лева, месец, без включен ДДС; Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС.

  1. Депозит за участие:

79.20 лева

3. Тръжна документация–закупува се и се получава на касата на общината, най-късно до 17:00 часа на 29.06.2020г., след заплащане на 20,00 лева (двадесет лева), с включен ДДС.

  1. Оглед на имота, обект на търга – всеки работен ден от 19.06.2020 г. до 02.07.2020 г., в часовете между 10:00 до 16:00 часа, със съдействието на Кмета на с.Хераково, тел.0882882011
  2. Срок за представяне на предложенията за участие в деловодството на Общината – най-късно до 09.00 часа на 03.07.2020 г.
  3. Дата, място и час на провеждане на търга – 03.07.2020 г. от 10.30 часа в сградата на общината.
  4. Доп.информация–на тел.02/9932913, в.110