И З В Л Е Ч Е Н И Е

 от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „Юрисконсулт”

в отдел „Икономически дейности, екология и управление на собствеността“,

за конкурс обявен със заповед № РД-199/13.05.2020 г.

  

1. Мартин Георгиев Зарков

Резултат от начина по чл.24 – 10 т.

Коефициент – 3

Резултат от интервюто – 31.5 т.

Коефициент – 3

Общ резултат – 124.5 т.

2. Борислав Николаев Младенов – НЕ СЕ ЯВИЛ

3. Евгени Цветанов Хичовски – НЕ СЕ ЯВИЛ