През 2008г. между община Божурище и фондация „Защитено жилище ЗАЕДНО” е сключен договор за партньорство и сътрудничество за предоставяне на социална услуга – дом за младежи, напуснали институциите /домове за деца лишени от родителски грижи/ поради навършване на пълнолетие.

В предоставената от община Божурище сграда – училището в с.Гурмазово, фондацията осигурява на младежите възможност да пребивават там за период от една година, като в това време им се осигуряват условия за придобиване на професионални и социални умения. Те могат да посещават професионални и квалификационни курсове, оказва им се помощ, за да се ориентират в обществото и в собствените си желания и умения за реализация, биват представяни на потенциални работодатели, при нужда им се осигурява психологическа помощ.

За повече информация: http://www.podslon.org