IMG_20210705_155614

IMG_20190419_123207Център за социална рехабилитация и интеграция – Община Божурище

Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ)  е социална услуга за лица и деца в град Божурище и е разкрит през 2019г. Услугата се управлява от Община Божурище, в качеството ѝ на доставчик на социалната услуга въз основа на реализиран проект „Активно включване, заетост и създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция за жителите на община Божурище“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020, по приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“. Процедура “Активно включване“ BG05M9OP001-2.005; Договор за безвъзмездна финансова помощ – BG05M9OP001-2.005-0153.

Основната цел на социалната услуга

Подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

Капацитет на социалната услуга

Съгласно параграф 1, ал.1 от допълнителните разпоредби на ППЗСП, ЦСРИ е форма на почасова подкрепа на лица/деца и има консултативен характер. Дейностите се предоставят в зависимост от индивидуалните потребности на нуждаещите се.

Капацитета на центъра е 30 места, от които 10 за деца, а 20 за лица с увреждания.

Екип на ЦСРИ- ръководител, социален работник, психолог, рехабилитатор, трудотерапевт/ерготерапевт, арт терапевт, логопед, здравен консултант и транспортна услуга.

Целевите групи

 • Деца и лица с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието, както и членове на техните семейства;
 • Деца и лица с различна форма на зависимост

Основни дейности на подкрепа, които предоставя  ЦСРИ-Община Божурище

В ЦСРИ-Община Божурище се предоставят подкрепящи дейности с краткосрочна и дългосрочна продължителност.

Под дейности за подкрепа се разбират структурирани и целенасочени конкретни дейности, предоставяни на определено лице/дете (или група лица/деца).

Рехабилитация и интеграция

Рехабилитацията е комплексна система от социални, педагогически, медицински, профилактични, образователни и психологически дейности, насочени към възможно най-пълно възстановяване на потребителите за социална самостоятелност и участие в живота на обществото в максимално възможната степен.

Социална рехабилитация

Социалната рехабилитация цели създаване на възможности за социална интеграция чрез обучения в умения за самостоятелен живот и създаване на условия за социални контакти, различни изяви и възстановителни дейности чрез различни методи.

Когнитивна рехабилитация

Когнитивната рехабилитация е част от цялостния процес на рехабилитация. Нейните цели са свързани с подготовка на потребителите за усвояване или възстановяване на навици /обучителни и трудови/ и умения за работа, които съответстват на здравословното им състояние, образование и професионална квалификация.

 

Медицинска рехабилитация 

Медицинската рехабилитация е насочена към профилактика, преодоляване или компенсиране на уврежданията чрез различни средства, а също и намаляване или отстраняване периодите на временна нетрудоспособност. Медицинската рехабилитация в ЦСРИ-Община Божурище, включва дейности по кинезитерапия, които се извършват съобразно назначенията на лекари-специалисти. Дейностите по физикална терапия се извършват при спазване на разпоредбите и изискванията на Министерство на здравеопазването.

Терапии (дейности за развитие)

Терапевтичните дейности, предлагани в ЦСРИ-Община Божурище (логопедична терапия, арт терапия; занимателна терапия; игрова терапия; трудотерапия; ерготерапия и др.) целят комплексно въздействие върху определени сфери на интервениране и имат индивидуална насоченост. Потребителят/законният представител участва при провеждане на обсъждания на комплексното терапевтично въздействие.

Социални консултации

Консултативна работа – свързана с предоставяне на информация в областта на социалната закрила за възможностите за подкрепа; изисквания, срокове и насочване към съответните институции, от които може да бъде получена подкрепата.

Специализирани консултации

Специализираната консултативна работа е предоставяне на практически указания и насоки на потребителите и техните семейства с цел осигуряване на система от продължаващи действия в домашни условия.

Психологическа подкрепа

Психологическа подкрепа се реализира чрез консултиране и различни терапевтични дейности, съобразно индивидуалните потребности на потребителите на услугата. Насочена е към възстановяване и поддържане на психическото равновесие. Тя е изключително важна при деца, когато е наложителна промяна в ценностните нагласи и мотивацията.        Психологическата рехабилитация е един от позитивните фактори при подпомагане процеса на социализация и социално включване.

Дейности, улесняващи социалното включване и качество на живот, включващи:

 • Придобиване на умения за общуване и работа в група чрез индивидуални и групови занимания за социално включване.
 • Развитие на различни навици и умения за продължаване на пълноценен социален живот. Превенция социална изолация- чрез индивидуални занимания, различни ателиета за групова работа и извън Центъра (работи социалният работник и трудотерапевта).
 • Организиране свободното време, отдих и развлечения- екип на ЦСРИ
 • Обучения за самостоятелен живот, подкрепа за поддържане и формиране на трудови навици при потребителите в работоспособна възраст- извършва се от трудотерапевт.
 • Здравни грижи- промоция на здравето, здравни беседи, улесняване достъпа до личен лекар- отговорна медицинската сестра.
 • Оказване на помощ и подкрепа, съдействие и консултиране за права съгласно действаща нормативна уредба в областта на интеграция на хора с увреждания. Административни услуги – извършва се от социалния работник.

Психологическа подкрепа– Психологичната подкрепа се реализира чрез консултиране и различни терапевтични дейности. Насочена е към възстановяване и поддържане на психическо равновесие. Психологическата подкрепа е фактор, който подпомага процеса на социализация и социално включване. Насочена е към повишаване капацитета на потребителя за успешно социално включване, личностно развитие, превенция на рисковото поведение.

Арт терапия –Прилагане на способи и техники от изкуството и художествената дейност за рехабилитация на лица/деца с ограничени възможности и увреждания. Като лечебно средство се използват различните видове и  жанрове на изкуствата. Арт терапията е част от психологията, която има въздействие върху емоционалното състояние на индивида, като включва творчески възможности за адаптация и самосъхранение.

Рехабилитация– Двигателна рехабилитация, ЛФК програми и обучения за самостоятелно изпълнение вкъщи или кинезитерапията е лечение чрез движение. Целта ѝ е профилактика, възстановяване, корекция, по- пълно физическо и духовно развитие на лицата и децата с отклонения в здравето.

Трудотерапия- Занимателната трудотерапия, Игротерапия е предназначена за поддържане на личните интереси, чрез хоби- четене, писане, изобразителна и конструктивна дейност. Създаване на умения за независим живот. Ерготерапия– Прилага се при редица психични, психосоматични, неврологични и ортопедични състояния, също така в случаи на депресия, умствени увреждания и нарушения при храненето.

Логопедична помощ- Работа върху техника на говора и говорна дикция с цел подобряване  и усъвършенстване на човешката реч. Повлияване на психичните процеси върху процеса на комуникация, както на емоционални и поведенчески разстройства.

Здравни грижи- промоция на здравето, здравни беседи, улесняване на достъпа до личен лекар. Оказване на помощ и подкрепа, съдействие и консултиране за права съгласно действаща нормативна уредба в областта на интеграция на хора с увреждания. Административни услуги.

Транспортна услуга– Предоставяне на социалната услуга –ЦСРИ мобилно за жителите на  община Божурище.

 

 • Дейности, насочени към близките на потребителите
 • Информиране -за спецификата на конкретно увреждане на близкия им, за услуги в общността в подкрепа на човека в риск и обучения за спаравяне в сложни икономически условия, затворен пазар на труда.
 • Консултиране- с оглед допълване на грижите и подкрепата за близките, които са потребители на Центъра. При необходимост насочени към консултации със специалисти извън ЦСРИ, които могат да са полезни за семейството и потребителя.

 

Социални консултации– свързани са с предоставяне на информация в областта на социалната закрила за възможностите за подкрепа; изисквания, срокове и насочване към съответните институции, от които може да бъде получена подкрепа.

 

Специализирани консултации– предоставяне на практически указания и насоки на потребителите и техните семейства с цел осигуряване на система от продължаващи действия в домашни условия.

Работа със семейството- Проучване на мненията, желанията и проблемите чрез индивидуални контакти; Запознаване на родителите/роднините с индивидуалните програми на техните близки; Провеждане на индивидуални консултации от специалистите на ЦСРИ; Организиране на съвместни изяви на потребителите и техните близки, и роднини; Съвместна работа с неправителствени организации и възможност за контакт на потребителите и/или техните близки с тях; Включване на близките на потребителите в работата на ЦСРИ и в благотворителни акции и изяви.

 • Дейности насочени към промяна на обществените нагласи
 • Организиране и провеждане на информационни кампании по различни теми, свързани с лицата с увреждания;
 • Отпечатване на диплянки и брошури;
 • Организиране на събития, насочени към широката общественост или отделни професионални групи по конкретни теми, свързани със социалното включване на лицата с увреждания.

Условия и ред за предоставяне на социалната услугата

Всяко лице, желаещо да ползва социални услуги в ЦСРИ-Община Божурище, подава Заявление по настоящ адрес до Кмета на община Божурище.

Заявленията се подават в ЦСРИ-Община Божурище.

Необходими документи при кандидатстване за ползване на социалната услуга

 • Заявление за ползване на социална услуга ;
 • Копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на

ЛКК /при наличие на такова/;

 • Копие на личен амбулаторен картон /при наличие на такъв/;
 • Документ за самоличност /копие/.
 • При необходимост, доставчикът на социалната услуга може да изисква и други документи.

 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция – Община Божурище

Адрес: гр. Божурище 2227, ж.к. Жилища, бл.1

Тел. +359 882 882 018

 

Екип ЦСРИ-Община Божурище

Ръководител

Албена Събева

Социален работник

Маргарита Александрова

Психолог

Джейн Христова, Руска Марковска

Рехабилитатор

Надежда Савкова

Трудотерапевт/Ерготерапевт

Михаела Миндова

Арт терапевт

Яна Величкова

Домакин-хигиенист 

Цветанка Попова

Център за социална рехабилитация и интеграция – Община Божурище