С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ“

 

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

 

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 

  1. ДРАГОМИР КОЛЕВ ДРАГИЕВ

 

Допуснатите кандидати следва ДА СЕ ЯВЯТ на 15.04.2021г. /четвъртък/ от 10 00 часа в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, за решаване на ТЕСТ и за провеждане на ИНТЕРВЮ (при успешно представяне на теста).

 

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:  НЯМА

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

 

Председател:    ____________________

/Цветелина Димитрова/