С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

 

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. ГАЛЯ РАНГЕЛОВА КОНСТАНТИНОВА

2.НАДЯ СЛАВЧЕВА НИКОЛОВА

 

Допуснатите кандидати следва ДА СЕ ЯВЯТ на 16.04.2021г. /петък/ от 10 00 часа в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, за решаване на ТЕСТ и за провеждане на ИНТЕРВЮ (при успешно представяне на теста).

 

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати: НЯМА

 

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

 

Председател:    ____________________

/Цветелина Димитрова/