СЪОБЩЕНИЕ

        Уважаеми родители,

във връзка с издаването на карти за безплатен транспорт на учениците от I до XII клас от съответното населено място до административния център – гр. Божурище, е необходимо те да отговарят на следните условия:

  1. Да имат постоянен адрес в село, на територията на община Божурище;
  2. Да се обучават в профилирани или непредлагани в СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище  паралелки;
  3. Да бъде подадена Декларация по образец в срок до 18.08.2021г. в съответното кметство по адресна регистрация;
  4. Да бъдат представени служебна бележка от съответното учебно заведение и актуална снимка на ученика в срок до 24.09.2021г. в Деловодството на Община Божурище.

 

Декларацията по образец може да се вземе от кметствата на населените места, от Деловодството на Община Божурище и от сайта на общината – ДЕКЛАРАЦИЯ