О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ ЕС О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т
гр. Божурище, бул.”Европа85 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg


СЪОБЩЕНИЕ

        Уважаеми родители,

във връзка с издаването на карти за безплатен транспорт на учениците от I до XII клас от съответното населено място до административния център – гр. Божурище, е необходимо те да отговарят на следните условия:

  1. Да имат постоянен адрес в село, на територията на община Божурище;
  2. Да се обучават в профилирани или не предлагани в СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище  паралелки;
  3. Да бъде подадена Декларация по образец в срок до 17.08.2018г. в съответното кметство по адресна регистрация;
  4. Да бъдат представени служебна бележка от съответното учебно заведение и актуална снимка на ученика в срок до 21.09.2018г. в Деловодството на Община Божурище.

Декларацията по образец може да се вземе от кметствата на населените места или да бъде свалена от сайта на Община Божурище: https://bozhurishte.bg/

Картите се издават след решение на Общински съвет – Божурище.

ДЕКЛАРАЦИЯ по образец за попълване