В ДВ бр. 104 от 08.12.2020г. е публикувано съобщение за изработен ПУП – за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот № 18174.22.32, м. Шеовица, с. Гурмазово, община Божурище, в обхват полски път с идентификатор № 18174.22.169 по КККР на с. Гурмазово, община Божурище.

Държавен вестник бр.104

Чертеж