В ДВ бр. 105 от 11.12.2020г. е публикувано съобщение за изработен ПУП – ПРЗ план за регулация и план за застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ XXV-25.170 (поземлен имот с идентификатор 77246.25.170), кв. 1, м. Герена, с. Хераково, община Божурище.

Държавен вестник бр.105

Чертеж 1 , Чертеж 2