В ДВ бр. 105 от 11.12.2020г. е публикувано съобщение за изработен ПУП – за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот № 18174.31.65, м. Грамаге, с. Гурмазово, община Божурище, в обхват полски път с идентификатор № 18174.31.133 по КККР на с. Гурмазово, община Божурище

Държавен вестник бр.105

Чертеж