В ДВ бр.16 е публикувано съобщение за изработен проект за Изменение на Подробен устройствен план – парцеларен план, Парцеларен план и план-схема за външен водопровод до площадката на ГИС „Калотина”, фаза окончателен проект за обект „Междусистемна газова връзка България-Сърбия на българска територия”, включващ парцеларни планове за трасето на газопровода, неговите технологични съоръжения и елементите на обслужващата техническа инфраструктура през землището на с. Храбърско на територията на община Божурище.

Държавен вестник бр. 16