Съобщение в ДВ бр.25 от 26.03.2019г. за изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект: „Външно електрозахранване с кабел НН 1 kV за жилищна сграда и допълващо застрояване – гараж“, в имот с идентификатор 58606.41.186 по КК на с.Пролеша