Съобщение в ДВ бр.52 от 02.07.2019г. на Решение №37 от 25.04.2019г. на ОбС – Божурище за одобряване на ПУП – парцеларен планза елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват: полски път№77246.231.165 по КККР на с.Хераково, за въздушно трасе на електропровод НН за “Външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХІV-025093, кв.1, м.Герена, с.Хераково”