В ДВ бр. 54 от 16.06.2020г. е публикувано съобщение за изработен ПУП – парцеларен план в обхват „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.220, касаещ реконструкцията на съществуващи инженерни мрежи, на територията на с.Храбърско

Държавен вестник бр. 54

Проектна документация

Чертеж – част 1, Чертеж – част 2, Чертеж – част 3