Съобщение в ДВ бр.59 от 17.07.2018г. за Заповед №ОА-178 от 26 юни 2018г. на Областния управител на Софийска област за ОДОБРЯВАНЕ на плановете на новообразуваните имоти за земите по § 4к , ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ на местност „До кметството“ в землището на с.Пожарево и на местност „Янчин завой“, махала „Бобен“ в землището на с.Хераково, община Божурище