Съобщение в ДВ бр.59 от 17.07.2018г. за Решение №74 от 05 юли 2018г. на Общински съвет – Божурище за одобряване на проект за изменение на ПУП – план за регулация в обхват УПИ І-общ. за обществено обслужване, УПИ ІІ-общ за пешеходна зона, озеленяване и паркинг, и улица с осови точки 241, 237а, 230, 339, 229, 352 и 338, кв.22 по плана на гр.Божурище