Съобщение в Държавен вестник бр. 10 съобщава,  че с Решение № 151 от протокол № 14 от 22.12.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Външно електрозахранване с кабели НН 1 kV на масивна битова сграда, намираща се в ПИ с идентификатор 58606.40.255 по кадастралната карта на с. Пролеша“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.