Съобщение в Държавен вестник бр. 10 съобщава,  че Решение № 155 от протокол № 14 от 22.12.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 77246.11.78, м. Локви, с.Хераково, община Божурище, в обхват: част от полски път с идентификатор 77246.1.37.25 и част от полски път с идентификатор 77246.1.36.39 по КККР на с. Хераково, община Божурище. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.