Съобщение в Държавен вестник бр. 10 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „жилищна сграда“, намираща се в УПИ ІІІ-42.1, кв. 2, м. Въргановрид, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.42.18“.Трасето на новопроектираната въздушна електропроводна линия НН започва от съществуващ МТП „Черква“, разположен в урбанизираната територия на с. Хераково, преминава през ПИ 77246.158.26, 77246.156.86 и 77246.42.12, землище на с. Хераково, и достига до имотната граница на ПИ 77246.42.18. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 242 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесеченсрок от обнародването в „Държавен вестник“.