Съобщение в Държавен вестник бр. 10 съобщава, че с Решение № 144 от протокол № 14 от 22.12.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план –парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на жилищна сграда, намираща се в УПИ XXXII-20.260 от кв. 14, кв. Максим Горки, гр. Божурище, ПИ с идентификатор 58606.20.260“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.https://www.bozhurishte.bg/storagently/2023/01/10_23.pdf