Съобщение в Държавен вестник бр. 10 съобщава, че с Решение № 145 от протокол № 14 от 22.12.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за специализиран подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПРЗ) за територията на индустриален парк „София – Божурище“, м. Спорното, с. Гурмазово, община Божурище. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.