Съобщение в Държавен вестник бр. 10 съобщава, че с  Решение № 146 от протокол № 14 от 22.12.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план –парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в УПИ VIII-22.343 от кв.49, с. Гурмазово, ПИ с идентификатор 18174.22.343 и „еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в УПИ VI-022057 от кв. 49, с. Гурмазово, ПИ с идентификатор 18174.22.57“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.