Съобщение в Държавен вестник бр. 10 съобщава, че с Решение № 147 от протокол № 14 от 22.12.2022 г.на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Нов кабел НН за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ XVIII-18.990 от кв. 1, м.Мъртвак, с. Гурмазово, ПИ с идентификатор 18174.18.990“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.