Съобщение в Държавен вестник бр. 10 съобщава,  че с Решение № 148 от протокол № 14 от 22.12.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване с кабели НН на жилищна сграда и гараж, намиращи се в УПИ ХХІІІ-014025 от кв. 66, с. Пролеша, ПИ с идентификатор 58606.14.192“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.