Съобщение в Държавен вестник бр. 10 съобщава,  че с Решение № 149 от протокол № 14 от 22.12.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Външно електрозахранване с нова въздушна линия НН 1 kV за „работилница за сглобяване на алуминиеви конструкции и тенти, склад и административна сграда“, намираща се в УПИ IV-040148, 040149, 40143, кв. 6, м. Стопански двор, с. Пролеша“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.