Съобщение в Държавен вестник бр. 10 съобщава,  че с Решение № 150 от протокол № 14 от 22.12.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план –парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Нов кабел НН за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ VII-42.399 от кв. 76, с. Пролеша, ПИ с идентификатор 58606.42.399“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Ад- министративния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.