Съобщение в Държавен вестник бр. 10 съобщава, че с изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за външно електрозахранване с кабели ниско напрежение 1 kV на УПИ XXXVII-23.25, кв. 39, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.23.25. Трасето на новопроектираната въздушна електропроводна линия НН преминава през ПИ 77246.24.31, 77246.166.17, 77246.166.1, 77246.166.18, 77246.23.31 и 77246.23.30. Сервитутът на ел. провода е по 1,25 м успоредно от всяка страна, общо 2,50 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.