Съобщение в Държавен вестник бр. 101, съобщава,че с Решение № 93 по протокол № 13 от 28.10.2021 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подро- бен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия в обхват: част от полски път 58606.14.25 по кадастралната карта на с. Пролеша, за външно електрозахранване с кабел НН 1 kV за захранване на склад за строителен инвентар – метални скелета, кофражни платна и оборудване, намиращ се в УПИ ІІІ-014029, кв. 4, м. Лазар, с. Пролеша, община Божурище, с обща дъл- жина на трасето 101 м. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Администра- тивния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.